FE_poziom_pl-1

W 2018r. uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 258 000 zł w ramach projektu:
„Zakup nowoczesnej maszyny budowlanej w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych firmy
WODNIK Jakub Kierznowski”
Nr projektu WND-RPPD.01.05.00-20-0125/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach,
których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Dofinansowanie – Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu